Burmistrz Śremu ustosunkował się do pomówień w sprawie nielegalnego składowiska w Pyszącej

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Śremie pojawiło się oświadczenie Burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego, w którym ustosunkowuje się do pomówień, które co jakiś czas pojawiają się pod jego adresem w komentarzach na portalach społecznościowych. Pomówienia dotyczą nielegalnego składowiska w Pyszącej oraz tak zwanej „mafii śmieciowej” działającej w Polsce.

Przypomnijmy, że 24 kwietnia 2018 roku w Pyszącej spłonęło wysypisko śmieci. Walka z pożarem odpadów trwała kilkanaście godzin. Mieszkańcy Pyszącej do dziś walczą z insektami.

Oświadczenie Burmistrza Śremu w sprawie podjętych działań dotyczących nielegalnego składowiska w Pyszącej oraz „mafii śmieciowych” działających w Polsce

Ustosunkowując się do pomówień kierowanych pod moim adresem, jakie pojawiają się na portalach społecznościowych, w związku z funkcjonowaniem firmy PPU „SANBUD” Sp. z o.o. na terenie wsi Pysząca, wyjaśniam, że podejmuję wszelkie możliwe, wielotorowe działania zmierzające do zaprzestania przez firmę niewłaściwego postępowania z odpadami, w zakresie uprawnień, jakie posiadam.


Jako burmistrz zawsze kieruję się dobrem Mieszkańców, ale zobowiązany jestem podejmować kroki wyznaczone obowiązującymi przepisami. Przekroczenie granic prawnych skutkować będzie stwierdzeniem nieważności moich decyzji. Dlatego podchodzę do tematu poważnie i odpowiedzialnie, reaguję natychmiastowo na pojawiające się problemy.


Zarzucanie mi bezczynności w tym zakresie jest po prostu nieprawdziwe. 


Nigdy nie uchylałem się i nie uchylam od walki o poprawę warunków życia Mieszkańców, w szczególności Tych najdotkliwiej dotkniętych problemem działania SANBUD, czyli Mieszkańców wsi Pysząca oraz Binkowo i Borgowo. Nie szczędzę ani uwagi ani zaangażowania pracowników czy środków finansowych, aby zniwelować skutki działalności spółki. 


Począwszy od 27.09.2012 r. gmina Śrem uczestniczy w licznych interwencjach oraz aktywnie współpracuje ze Starostą Śremskim, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, a w ostatnim czasie także z Państwową Strażą Pożarną, Wojewódzką i Powiatową Komendą Policji, Prokuratorem Okręgowym w Poznaniu i Prokuratorem Rejonowym w Śremie.


Starosta Śremski decyzją z dnia 31.03.2017 r. nałożył na spółkę obowiązek usunięcia odpadów zgromadzonych w Pyszącej, na koszt firmy. Wobec niewywiązania się przez SANBUD z obowiązku ich usunięcia oraz skutków prowadzonej działalności, Starosta prowadzi postępowanie egzekucyjne w związku z naruszeniem przez firmę przepisów ustawy o odpadach oraz warunków wydanego zezwolenia. Do dnia dzisiejszego SANBUD nie usunął odpadów.

Przed Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Lesznie toczy się postępowanie w przedmiocie wstrzymania działalności PPU „SANBUD” Sp. z o.o., polegającej na zbieraniu odpadów i przetwarzaniu odpadów w procesach odzysku R3 i R5 poza instalacjami oraz urządzeniami na terenie wyrobiska po eksploatacji złoża iłów plejstoceńskich „Pysząca”.
Jednocześnie wobec firmy prowadzone są postępowania wszczęte przez Prokuratora Rejonowego w Śremie i Prokuratura Okręgowego w Poznaniu.


W związku z przekazanymi przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Lesznie wynikami badań, świadczącymi o zanieczyszczeniu wód pobranych z piezometrów i wyrobiska, zwróciłem się do Prokuratora Rejonowego w Śremie o powołanie, w ramach prowadzonego przez ten Organ postępowania, biegłego z zakresu ochrony środowiska, chemii środowiska lub hydrogeologii, który dokona oceny wpływu stwierdzonych zanieczyszczeń na jakość wód, a co za tym idzie na zdrowie ludzi.


Jednocześnie zwróciłem się do Ministra Środowiska o przedstawienie rozwiązań dla gmin, które borykają się ze skutkami nielegalnego gospodarowania odpadami przez różne podmioty gospodarcze, w szczególności wskazanie instrumentów finansowo-prawnych, pozwalających na pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi akcjami gaśniczymi pożarów odpadów zgromadzonych nielegalnie, działaniami podjętymi w celu eliminacji zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia ludzi oraz usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów.


Nadmieniam, że znowelizowane w tym roku przepisy nie przewidują żadnych rozwiązań dla samorządów, które musiały już podjąć i sfinansować z własnych środków wskazane wyżej działania. Patologie w zakresie gospodarki odpadami występujące w całym kraju doprowadziły do wejścia w życie zmian legislacyjnych, które mają przeciwdziałać takim sytuacjom w przyszłości, ale w żaden sposób nie wpływają na rozwiązanie istniejących problemów. Wobec powyższego samorządy zostały pozostawione same sobie.

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski

Co o tym sądzisz?

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.