Likwidacja Aresztu Śledczego w Śremie – decyzja zapadła

Likwidacja Aresztu Śledczego w Śremie – decyzja zapadła. Czynności likwidacyjne, które wykonuje dyrektor Aresztu, kończą się z dniem 31 marca 2018 r.

Stosowne zarządzenie wydał Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro 12 stycznia br.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Śremie

Na podstawie art. 208 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 666, 768 i 1452)
zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Z dniem 31 marca 2018 r. znosi się Areszt Śledczy w Śremie, z siedzibą w Śremie przy ul. Wawrzyniaka 6, 63-100 Śrem,
województwo wielkopolskie, zwany dalej „Aresztem”, podległy dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Poznaniu, zwanemu dalej
„Dyrektorem Okręgowym”.

  1. Nieruchomość Aresztu zostanie zagospodarowana zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
    (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.1)).
  2. Czynności likwidacyjne, które wykonuje dyrektor Aresztu, kończą się z dniem 31 marca 2018 r.

§ 2. Mienie ruchome Aresztu zostanie zagospodarowane zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanego Aresztu zostanie określone w odrębnej
decyzji.

§ 3.1. Należności i zobowiązania likwidowanego Aresztu przejmuje z dniem 31 marca 2018 r. zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych Minister Sprawiedliwości i będą one fi nansowane z części 37 Sprawiedliwość, dział 755
Wymiar Sprawiedliwości rozdział 75512 Więziennictwo.

  1. Dokumentacja fi nansowo-księgowa oraz dokumentacja dotycząca spraw pracowniczych i funkcjonariuszy, w zakresie niepodlegającym
    archiwizacji, zostanie przejęta przez dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań,
    województwo wielkopolskie, podległego Dyrektorowi Okręgowemu.

§ 4. Nadzór merytoryczny, fi nansowy i organizacyjny nad czynnościami, o których mowa w zarządzeniu, sprawuje Dyrektor Okręgowy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

Dokument do pobrania tutaj: https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/dziennik-urzedowy-ministra-sprawiedliwosci/2018/download,3554,63.html

Areszt Śledczy w Śremie podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu. Przeznaczony jest dla mężczyzn tymczasowo aresztowanych oraz ukaranych i skazanych odbywających karę po raz pierwszy w ZK typu zamkniętego. Zgodnie z rejonizacją osadzania przebywają w nim osadzeni pozostający do dyspozycji następujących organów: Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Wielkopolskim, Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim, Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu, Sądu Rejonowego w Wolsztynie, Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie, Prokuratury Rejonowej w Kościanie, Sądu Rejonowego w Kościanie, Sądu Rejonowego w Śremie, Prokuratury Rejonowej w Gostyniu, Sądu Rejonowego w Gostyniu, Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu, Prokuratury Rejonowej w Śremie. Pojemność jednostki wynosi 158 miejsc w 28 celach mieszkalnych. Areszt Śledczy w Śremie znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego w powiecie śremskim.

Budynek Aresztu Śledczego w Śremie wybudowano w drugiej połowie XIX wieku, jako więzienie realizujące potrzeby powiatowego sądu pruskiego (dokumentacja budowlana obejmuje lata 1856-1872). Po powstaniu wielkopolskim śremskie więzienie zostało przejęte przez Naczelną Radę Ludową, następnie przez Ministerstwo do spraw byłej dzielnicy pruskiej, a w listopadzie 1921 r. przeszło w gestię Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednostka stała się więzieniem przy sądzie powiatowym (później grodzkim) III kategorii, przeznaczonym do odbywania kar ciężkiego więzienia, więzienia aresztu i ścisłego aresztu wymierzonych na czas do 6 miesięcy. W okresie okupacji hitlerowskiej jednostka zachowała swoje przeznaczenie jako więzienie.

Dnia 20 października 1939 r. przed ratuszem miejskim odbyła się publiczna egzekucja mieszkańców Śremu, przetrzymywanych wcześniej przez hitlerowców w tym właśnie budynku. Po wyzwoleniu Śremu przez Armię Radziecką w dniu 24 stycznia 1945 r., polscy milicjanci doprowadzili do więzienia jeńców niemieckich. Jednostka znalazła się w dyspozycji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, jako więzienie karno-śledcze III klasy dla mężczyzn i kobiet, podporządkowane więzieniu centralnemu w Poznaniu. Od 8 grudnia 1954 r. śremskie więzienie podlegało Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, a niecały rok później Ministerstwu Sprawiedliwości. W latach 1988-1992 podczas ostatniego remontu kapitalnego budynek został nadbudowany i otynkowany przez co zmienił znacznie swój wygląd. Na przełomie lat przeznaczenie i nazwa jednostki kilkakrotnie się zmieniała począwszy od więzienia karno–śledczego, do obecnej – Aresztu Śledczego w Śremie.

źródło: sw.gov.pl

Podobne wpisy

Co o tym sądzisz?

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.