Nabór 2017 – Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych

​Burmistrz Śremu poinformował o terminach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym o terminach składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych.

Nabór 2017 – Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych

Na stronie www.nabor.srem.pl znaleźć można informacje nt. przedszkoli i szkół podstawowych biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018. W zakładce dokumenty znajdują się wzory formularzy oraz informacje dot. naboru.

Począwszy od pierwszego dnia podanego w harmonogramie naboru, będzie możliwość przez elektroniczny system, zapisać swoje dziecko do wybranego przez siebie przedszkola czy szkoły podstawowej. Istnieje możliwość pobrania formularzy wniosków w sekretariatach przedszkoli i szkół biorących udział w rekrutacji.

PRZEDSZKOLA – informacje dla rodziców

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

W celu ułatwienia dostępu do informacji o wszystkich przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Śrem oraz skrócenia czasu oczekiwania na listy dzieci przyjętych, stworzone zostały jednolite zasady naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

1) Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsce prowadzone jest na WNIOSEK rodziców/prawnych opiekunów.

2) Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które uczęszczają już do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wypełniają w przedszkolu lub w szkole podstawowej DEKLARACJĘ o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018.

3) W przypadku zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy rodzice/prawni opiekunowie wypełniają wniosek, rozpoczynając od wyboru przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której w pierwszej kolejności chcieliby zapisać swoje dziecko. Istnieje możliwość zapisu dziecka jeszcze do dwóch kolejnych placówek. Dokonanie wyboru przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej drugiej i trzeciej preferencji zwiększa szansę na przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w przypadku, gdy wybranym w pierwszej kolejności przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej zabraknie miejsc.

4) Naboru do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dokonuje się wg kryteriów naboru:

a) w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Śrem,

b) w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ppkt a) niż liczba wolnych miejsc, na I ETAPIE postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
wielodzietność rodziny dziecka,
niepełnosprawność dziecka,
niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
objęcie dziecka pieczą zastępczą;
kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość równą „1”.

c) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II ETAPIE postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miejską w Śremie:
oboje rodzice kandydata pracują lub studiują w systemie stacjonarnym – 30 punktów,
uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola – 15 punktów,
czas pobytu kandydata w przedszkolu określono powyżej 5 godzin dzienne – 5 punktów.

5) Wniosek wypełniony drogą elektroniczną należy wydrukować i wraz z załącznikami dostarczyć tylko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

6) Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole/szkoła dysponująca wolnymi miejscami przystępują do rekrutacji uzupełniającej.

PRZEDSZKOLA
WYMAGANE DOKUMENTY

1) Wniosek można wypełnić na stronie: (http://www.nabor.srem.pl) lub w sekretariacie przedszkola/szkoły podstawowej.

2) Do wniosku należy załączyć Oświadczenie, które można pobrać w sekretariatach przedszkoli lub ze strony http://www.nabor.srem.pl w zakładce dokumenty.

3) Deklarację można wypełnić na stronie: (http://www.nabor.srem.pl) lub w sekretariacie przedszkola lub szkoły podstawowej, do której dziecko aktualnie uczęszcza.

4) W przypadku zaznaczenia we wniosku „TAK” przy niżej wymienionych kryteriach, należy dodatkowo przedstawić następującą dokumentację:
niepełnosprawność dziecka,
niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
Oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
objęcie dziecka pieczą zastępczą,
Oryginał dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.)

PRZEDSZKOLA
WAŻNE TERMINY

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

30 marca od godz. 7:00 – 7 kwietnia do godz. 24:00

Złożenie w przedszkolu/szkole, podpisanej deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

10 kwietnia od godz. 7:00 – 21 kwietnia do godz. 15:00

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

24 kwietnia od godz. 7:00 – 27 kwietnia do godz. 15:00

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

28 kwietnia godz. 12:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28 kwietnia od godz. 12:00 – 9 maja do godz. 15:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

10 maja godz. 12:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało przyjęte.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

19 maja godz. 12:00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

22 maja od godz. 7:00 – 26 maja do godz. 15:00

Rejestracja w systemie wniosków oraz złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

29 maja od godz. 7:00 – 30 maja do godz. 15:00

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

31 maja godz. 12:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

31 maja od godz. 12:00 – 2 czerwca do godz. 15:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

5 czerwca godz. 12:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało przyjęte.

SZKOŁY PODSTAWOWE – informacje dla rodziców

REKRUTACJA DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

W celu ułatwienia dostępu do informacji o wszystkich szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Śrem oraz skrócenia czasu oczekiwania na listy dzieci przyjętych, stworzone zostały jednolite zasady naboru do szkół podstawowych.

1) Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie ZGŁOSZENIA dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Do szkoły obwodowej dzieci przyjmowane są z urzędu, to znaczy, że nie podlegają procesowi rekrutacji. Obwody szkół określa uchwała. Druk zgłoszenia należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie swojej szkoły obwodowej.

2) W przypadku zapisu dziecka do szkoły spoza obwodu należy wypełnić WNIOSEK, wskazując w nim szkoły uszeregowane od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej. Należy mieć na uwadze kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem:
w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 10 pkt,
w obwodzie szkoły podstawowej/zespołu szkół zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu kandydatowi należytej opieki – 5 pkt,
miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej/zespołu szkół – 2 pkt.
Wniosek wypełniony drogą elektroniczną należy wydrukować, podpisać i dostarczyć tylko do szkoły podstawowej pierwszego wyboru.
SZKOŁY PODSTAWOWE
WYMAGANE DOKUMENTY
1) Wniosek można pobrać i wypełnić na stronie http://www.nabor.srem.pl lub w sekretariatach szkół.

2) Zgłoszenie można pobrać i wypełnić na stronie http://www.nabor.srem.pl lub w sekretariatach szkół.

3) Do wniosku należy załączyć Oświadczenie, które można pobrać w sekretariatach szkół lub ze strony http://www.nabor.srem.pl w zakładce dokumenty.

UWAGA!
W przypadku rekrutacji do:
1. Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Śremie;
2. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie;
Do wniosku należy dołączyć dodatkową dokumentację określoną przez dyrekcję szkoły.

SZKOŁY PODSTAWOWE
WAŻNE TERMINY

Postępowanie rekrutacyjne do szkół podstawowych

10 kwietnia od godz. 7:00 – 28 kwietnia do godz. 15:00

Złożenie wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) w szkole pierwszego wyboru.

Rejestracja w systemie:
zgłoszenia – w przypadku zapisu dziecka do szkoły obwodowej,
wniosku – w przypadku zapisu dziecka do szkoły spoza obwodu.

2 maja 9 maja

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

10 maja godz. 12:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

10 maja od godz. 12:00 – 16 maja do godz. 15:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

17 maja godz. 12:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało przyjęte.

Postępowanie uzupełniające do szkół podstawowych

9 czerwca godz. 12:00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

12 czerwca od godz. 7:00 – 16 czerwca do godz. 15:00

Rejestracja w systemie wniosków oraz złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

19 czerwca od godz. 7:00 – 20 czerwca do godz. 15:00

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

21 czerwca godz. 12:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

21 czerwca od godz. 12:00 – 27 czerwca do godz. 15:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

29 czerwca godz. 12:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało przyjęte.

SZKOŁY PODSTAWOWE
ODDZIAŁY SPORTOWE

Wykaz szkół podstawowych, w których na poziomie klasy IV szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 planuje się uruchomienie oddziałów sportowych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie:
a) klasa o profilu piłka nożna – piłka siatkowa,

2. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie:
a) klasa o profilu pływanie,
b) klasa o profilu piłka siatkowa – piłka koszykowa,

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie:
a) klasa o profilu tanecznym,

4. Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
a) klasa o profilu piłka nożna.

ODDZIAŁY SPORTOWE
WAŻNE TERMINY

Terminy prób sprawności fizycznej
podczas postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych
25 kwietnia 26 kwietnia Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych.
28 kwietnia
godz. 12:00 Opublikowanie list dzieci, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
Terminy prób sprawności fizycznej
podczas postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych
14 czerwca Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.
19 czerwca
godz. 12:00 Opublikowanie list dzieci, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Wszelkich informacji dot. przyjmowania uczniów do klas sportowych udzielają dyrektorzy w/w szkół.

SZKOŁY PODSTAWOWE
INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Wykaz szkół podstawowych, w których na poziomie klasy IV szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 planuje się uruchomienie oddziałów z innowacjami pedagogicznymi:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie:
a) oddział z innowacją pedagogiczną językowo – kulturową (dodatkowe godziny w tygodniu z j. angielskiego – 1h, z j. polskiego – 1 h, informatyki – 1 h).

2. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie:
a) oddział z innowacją pedagogiczną z zakresu programowania (dodatkowa 1 godzina w tygodniu z informatyki).

Wszelkich informacji dot. przyjmowania uczniów do oddziałów z innowacjami pedagogicznymi udzielają dyrektorzy w/w szkół.
SZKOŁY PODSTAWOWE
ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY
W roku szkolnym 2017/2018 planuje się w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie (powstałej z przekształcenia Gimnazjum Nr 1 im Polskich Noblistów w Śremie), uruchomienie na poziomie klasy VII oddziału dwujęzycznego z wykładowym językiem angielskim.

Wszelkich informacji dot. przyjmowania uczniów do oddziału dwujęzycznego udziela dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie.

SZKOŁY PODSTAWOWE
ZMIANY OBWODÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W związku z reformą oświaty na terenie gminy Śrem, z przekształcenia Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie, zostanie utworzona Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie, która swoim obwodem będzie obejmowała ulice:
1 Maja
Aleja Solidarności
Andersena
Brzechwy 10,12, 14, 16, 35-43
Cypriana Kamila Norwida
Dezyderego Chłapowskiego 1-20, 22, 24, 24a, 26, 28
Długa
Elizy Orzeszkowej
Grunwaldzka
Jana Matejki
Jastrzębia
Józefa Chełmońskiego 1, 1A, 1B, 3
Korczaka
Makuszyńskiego
Marii Konopnickiej
Puchalskiego
Strusia
Władysława Reymonta
Zielona
Zofii Nałkowskiej
Żurawia
W roku szkolnym 2017/2018 istnieje możliwość przyjęcia uczniów, którzy ukończyli klasę III oraz klasę VI szkoły podstawowej, odpowiednio do klasy IV oraz do klasy VII szkoły podstawowej utworzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie na wniosek rodziców. Wniosek należy składać w sekretariacie szkoły w terminach od 10 do 28 kwietnia 2017 r.

SZKOŁY PODSTAWOWE
OBOWIĄZEK SZKOLNY

Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie ma możliwość rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Podobne wpisy

Co o tym sądzisz?

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.