Konkursu na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Śremie

Urząd Miejski w Śremie ogłasza konkursu na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Śremie: Dyrektora Przedszkola Nr 2 „Słoneczna Gromada” w Śremie, Dyrektora Przedszkola Nr 7 „Janka Wędrowniczka” w Śremie, Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

§ 1.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.) Burmistrz Śremu ogłasza konkursy na stanowiska:

1) Dyrektora Przedszkola Nr 2 „Słoneczna Gromada” w Śremie
ul. Adama Mickiewicza 91,

2) Dyrektora Przedszkola Nr 7 „Janka Wędrowniczka” w Śremie
ul. Dezyderego Chłapowskiego 12a,

3) Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie
ul. Dezyderego Chłapowskiego 12a.

§ 2.
Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.), która:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym oraz spełnia łącznie następujące wymagania:

a) ukończyła:

– studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu bądź ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu – w przypadku kandydata na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola,

-studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole bądź ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole – w przypadku kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,

b) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d) uzyskała:

– w okresie pięciu lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole, lub

– w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora pozytywną ocenę dorobku zawodowego albo

– pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora (w przypadku nauczyciela akademickiego),

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

f) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 poz. 191), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

g) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

i) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);

2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167), spełniającym określone wyżej wymogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego;

3) nie jest nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a) posiada obywatelstwo polskie, w tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

b) ukończyła studia magisterskie,

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

f) spełnia wymagania określone w pkt 1 lit. b, e, g, i.

§ 3.
1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola/publicznej szkoły z uwzględnieniem demografii urodzeń, a także sposób pozyskiwania nowych wychowanków/uczniów, propozycje wprowadzenia zmian w zakresie oferty edukacyjno-wychowawczej dla uczniów oraz przedstawienie sposobu prowadzenia polityki finansowej oraz kadrowej,

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym*,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168),

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie – na formularzu dostępnym na stronie www.srem.pl,

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

§ 4.
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora….” w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Śremie Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem w terminie do 25 marca 2016r.

2. Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Śremu.

4. Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

*) zaświadczenie lekarskie wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)

Burmistrz Śremu, Adam Lewandowski

Podobne wpisy

Co o tym sądzisz?

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.